понеделник, 5 май 2014 г.

АКВАСОРС: ЦЕЛОГОДИШНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛАСТРА – ВИНАГИ ПРЕСЕН ПРОДУКТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

Доставчикът на коластра на AquaSource
събира сурова коластра от големите млеч-
и ферми, разположени в югозападната
част на Съединените щати, където клима-
тът е постоянно мек и телета се раждат
непрекъснато, а прясната коластра е налич-
на целогодишно.
Съоръженията за обработка на достав-
чика на AquaSource са проектирани от ин-
женери по млекопреработвателни процеси с
единствената цел да произвеждат най-висо-
кокачествена коластра и нейните фракции.
В много части на света, където про-
изводството на коластра се ограничава
до сезонно отелване, се използват големи
млечни заводи за обработката й. Тъй като
тези млечни предприятия първоначално не
са били създадени, за да обработват колас-
тра, могат да възникнат проблеми с прег-
ряване по време на пастьоризацията, което
може да промени естествените свойства на
млечния белтък на коластрата и да намали
ефикасността на крайния продукт.
Коластрата на AquaSource се събира само
в големи, оценени с оценка А от Министер-
ството на земеделието на САЩ, млечни фер-
ми с до 14 000 крави, разположени в югоза-
падната част на Съединените щати.
Кравите се хранят със строго генетично
немодифицирани фуражи, расли на почва без
ДДТ, което винаги е било проблем на много
млечни ферми в други страни. Също така
не се използват изкуствени фуражи, съдър-
жащи пестициди, хербициди, антибиотици
или храни от животински произход. На кра-
вите не са давани соматотропин или какъв-
то и да било друг вид хормони на растежа.
Фермите в северната част на Съединени-
те щати, Нова Зеландия, северна и централ-
на Европа са много по-малки, което прави
трудно за производителите да контроли-
рат качеството на суровата коластра.
Коластра само от първото доене
Доставчикът на коластра на AquaSource
събира коластрата само от първото доене
в рамките на първите 16 часа след раждане-
то. Тогава тя е най-богата на имуноглобули-
ни, пролин-полипептиди (PRPs) и растежни
фактори.
Много други производители на коластра я
събират от трето, четвърто и последва-
щите доенета, когато концентрацията на 
биоактивни вещества е много по-ниска.
Патентована обработка и изсушаване
на ниски температури и ниско налягане
Доставчикът на коластра на AquaSource
е разработил усъвършенствана и уникална
технология с използването на Flash пас-
тьоризиране при ниска температура и ме-
тод на сушене при ниско налягане и с непря-
ка пара за осигуряване на максимална биоло-
гична активност и стабилност на всички
ценни вещества в коластрата.
Flash пастьоризиране при ниска 
температура.
Преработвателното предприятие на дос-
тавчика на коластра на AquaSource разпо-
лага със специален пастьоризатор с висо-
ка температура за кратък период (HTST),
който изпълнява всички изисквания на на-
редбите за търговска пастьоризация на
Министерството на земеделието на САЩ.
Използвайки Flash пастьоризиране (72° C
за 15 секунди) всички потенциално вредни
патогени се отстраняват, докато иму-
ноглобулините и другите важни биологични
протеини запазват своята максимална 
биоактивност.
Повечето производители на коластра
използват висока температура, партид-
на пастьоризация и процеси на сушене,
които могат да променят свойствата на
имуноглобулините и другите протеини в
коластрата. Методът партидна пастьор-
изация, както се прави с млякото в тър-
говската мрежа, може да унищожи до 58%
от инсулин-подобния фактор на растежа в
коластрата. Обработването със свръхви-
сока температура (UHT) или стерилизация
на коластра или мляко, както се прави при
подготовката на храни за кърмачета, пре-
махва всички инсулин-подобни фактори на
растежа и други активни протеини. Темпе-
ратурата и времето са важни за поддържа-
нето на активни инсулин-подобни фактори
на растежа в коластрата. Колкото по-висо-
ка е температурата, толкова по-кратко е
времето, необходимо за пълната промяна на
свойствата на инсулин-подобния фактор на
растежа.
Методът на сушене с индиректна пара
с ниско налягане.
След Flash пастьоризиране, коластрата
на AquaSource се изсушава с непряка пара
и температури по-ниски от 63° С до полу-
чаване на висококачествено прахообразно
вещество като същевременно се запазват
белтъците в коластрата.
За разлика от много производители, дос-
тавчикът на коластра на AquaSource из-
ползва индиректен метод на сушене на
коластрата чрез пара, който елиминира
опасни химикали и азотни оксиди, които
се произвеждат при директно сушене с
горелки на природен газ. Инженерите на
доставчика на коластрата на AquaSource
разработиха висока разпрашаваща сушил-
ня, която произвежда ламинарен въздушен
поток, като по този начин се елиминират
всякакви кафяви или изгорели съединения в
крайния прахообразен продукт (седиментни
тестове от клас А).
Доставчикът на коластра на AquaSource
разполага с технология за гранулиране или
разтваряне на коластрата на прах.
Това гарантира последователно оразмере-
ни частици и позволява на коластрата по-
лесно да се разтваря в течности, което я
прави по-подходяща за смесване с бебешки
млека, млечни продукти, напитки и сладолед.
Не всички производители имат техно-
логия както за гранулиране / агломерация,
така и за инстантност, което поставя
осигуряването на качеството под въпрос.
Коластра с високи нива на пептиди, 
богати на пролин.
Доставчикът на коластра на AquaSource
произвежда продукти с коластра на прах,
включително стабилизирана коластра на
прах, широка гама от обезмаслена коластра
на прах, както и специална, индивидуално
формулирана коластра на прах. При произ-
водството на коластра на прах не се използ-
ва ултра-филтрация и така се запазват до
4,5% от богатите на пролин пептиди.
Използвайки технологията на ултра-фил-
трация, повечето производители на колас-
тра на прах премахват пролин-полипептид-
ните фракции, лактоза, минерали и вода, за
да се повиши съдържанието на твърди веще-
ства, имуноглобулини и нивата на протеин
в праха. Премахването на богатите на про-
лин пептиди, които са най-важната актив-
на съставка на коластрата, силно намалява
ефективността на коластрата на прах.

Източник: Бюлетин на "АкваСорс" за м.март 2014г.

Вижте още:"КОЛАСТРА - ШЕДЬОВЪРЪТ НА 
МАЙКАТА ПРИРОДА" от Ели Хорозова - 
www.celeber.net