понеделник, 7 февруари 2011 г.

ПРОЕКТ ПО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Уважаеми клиенти и дистрибутори на АкваСорс ЕООД,
С удоволствие Ви информираме, че проектът на "АкваСорс" ЕООД по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 приключи успешно.

Бяха обучени общо 315 души, които придобиха професионална квалификация и ключови компетенции.
 Обученията в шестте града Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София протекоха при засилен интерес от страна на обучаемите. Отзивите за качеството и полезността на обученията по проекта са изключително положителни.
АкваСорс ЕООД е водеща организация по проект ESF2102-01-07028 "Предоставяне на квалификационни и обучителни услуги на заети в системата на търговските дистрибуционни услуги по принципа на мрежов маркетинг" по схема за безвъзмездна помощ № BG 051 PO 001-2.1-02
Целите на проекта са: Осигуряване условия за инвестиране в човешкия капитал и утвърждаване практиката за учене през целия живот на заетите в системата на „АкваСорс” като се подобри конкурентноспособността и професионалната мобилност на заетите на територията на страната и страните от европейската общност.
Предоставяне на професионално обучение на заетите лица в системата на „АкваСорс” за покриване на съвременните изисквания към професионалните компетенции на работещите в отрасъл «Търговия» сектор «Търговски услуги с хранителни продукти».
Предоставяне на професионално обучение на целевата група над 50 години, за  придобиване на нови професионални квалификации и преквалификация с цел да се повиши конкурентноспособността и адаптивността на заетите в компанията.
Предоставяне на квалификационни услуги и създаване на условия за учене през целия живот в системата на компанията с цел утвърждаването й като водещ доставчик на търговски услуги чрез директни продажби и насърчаване на инвестициите за устойчиво развитието на човешкия ресурс в системата;
По този проект ще бъдат обучени 311 дистрибутори по професиите "Продавач - консултант" и "Икономист".
Този проект се финансира от Европейския социален фонд и Република България.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. АкваСорс ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

 
Получаване на дипломи за завършеното обучение в град Бургас